28 มิ.ย. 2560


เข้าใช้งานล่าสุด
07272|รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 2017-06-28 12:52:35
| 2017-06-27 08:47:12
10722|โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2017-06-23 08:53:49
07266|รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ 2017-06-22 09:26:13
07283|รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ 2017-06-21 15:50:39
27443|โรงพยาบาลวังเจ้า 2017-06-16 13:28:04
07311|รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 2017-06-13 14:19:22
07308|รพ.สต.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร 2017-06-13 12:37:57
11239|โรงพยาบาลสามเงา 2017-06-12 16:51:29
07275|รพ.สต.บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน 2017-06-12 14:36:11
07286|รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 2017-06-12 13:47:13
07288|รพ.สต.บ้านประดาง ตำบลประดาง 2017-06-10 22:02:52
07278|รพ.สต.บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ 2017-06-09 10:07:24
07274|รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน 2017-06-09 09:59:28
00049|สสจ.ตาก 2017-06-07 15:25:43
1 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
6 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
77 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
3987 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก