24 ก.พ. 2561


เข้าใช้งานล่าสุด
| 2018-02-24 01:09:54
07283|รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ 2018-02-23 13:59:22
11238|โรงพยาบาลบ้านตาก 2018-02-22 09:04:49
11989|รพ.สต.บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง 2018-02-21 13:57:48
07278|รพ.สต.บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ 2018-02-20 13:38:11
07266|รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ 2018-02-17 15:31:21
11239|โรงพยาบาลสามเงา 2018-02-14 14:45:59
00049|สสจ.ตาก 2018-02-14 13:39:58
10722|โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2018-02-13 13:06:44
07272|รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 2018-02-13 04:37:48
07311|รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 2018-02-08 15:49:37
07280|รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 2018-02-08 11:17:45
07267|รพ.สต.ตำบลไม้งาม 2018-02-05 10:14:39
27443|โรงพยาบาลวังเจ้า 2018-01-26 11:41:15
07276|รพ.สต.บ้านวังเจ้า ตำบลเชียงทอง 2018-01-25 15:37:27
1 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
1 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
77 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
4590 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก